Regulamin Newslettera

§ 1

Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez TIFFI TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, NR 20, LOK.112, 02-791 WARSZAWA , zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146595, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 4 656 000 zł, NIP 829-10-04-247, REGON 731591400, zwana dalej TTM.

§ 2

1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez TTM na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty sklepu internetowego www.gatta.pl i promocjach organizowanych w sklepie.
2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z TTM, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniach ustępów powyższych.

§ 3

Usługa Newsletter jest bezpłatna.

§ 4

1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie shop.tiffi.com w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Subskrybuj”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do TTM i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
2. Następnie TTM na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. W jego treści będzie wskazana treść Regulaminu. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez TTM, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

§ 5

TTM informuje, że przesyłane Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.).

§ 6

Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony a Użytkownik ma prawo do rezygnacji z usługi w każdym momencie.

§ 7

1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
2. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy shop@tiffi.com, pocztą na adres TTM podany w  § 1 niniejszego  Regulaminu lub osobiście do protokołu w pod adresem wskazanym w postanowieniu § 1 niniejszego Regulaminu.

§ 8

Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§ 9

1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy shop@tiffi.com, pocztą bezpośrednio na adres Gatty podany w Regulaminie lub osobiście do protokołu w siedzibie TTM.
2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez TTM.
3. TTMrozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 10

1. W trakcie korzystanie z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie, w szczególności w korespondencji z TTM lub w formularzu rejestracyjnym, treści o charakterze bezprawnym lub treści do których Użytkownik nie posiada praw.
2. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.

§ 11

1. Dane podane przy zawarciu umowy o Newsletter mogą być automatycznie przetwarzane do tworzenia profili w celach marketingowych.
2. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Polityce prywatności i plików cookies.

§ 12

Administratorem danych osobowych Użytkowników newslettera, jest TIFFI TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, NR 20, LOK.112, 02-791 WARSZAWA , posiadająca REGON:364716392 , NIP: 5213738531, KRS: 0000623055.Użytkownik może skontaktować się z nami pisząc na powyższy adres lub adres e-mail: shop@tiffi.com,
Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy w związku z udziałem w usłudze Newsletter.
Przekazanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody w zakresie udziału w usłudze Newsletter jest dobrowolne.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest udzielona zgoda a samo przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się w zgodzie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody.
Dane osobowe Użytkowników przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe. Nie będziemy przekazywać danych osobowych do państw trzecich.
Użytkownik ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W oparciu o dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Użytkowników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.